Natura 2000

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.

Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 27.500 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000  temelji se na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive (preuzeto s http://www.haop.hr).

Ekološka mreža Natura 2000 jedan je od osnovnih mehanizama zaštite prirode u EU. Svaka država članica Europske unije doprinosi Ekološkoj mreži izdvajanjem najvažnijih područja za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip naveden u odgovarajućim dodacima EU direktiva. Područja izdvojena za Ekološku mrežu, birana su isključivo prema znanstvenim i stručnim kriterijima, a odabrana područja moraju svojom površinom i raspoređenošću osigurati dugoročno očuvanje povoljnog stanja pojedine vrste i stanišnog tipa.

Nacionalni park Paklenica, kao dio Ekološke mreže Natura 2000, područje je značajno za vrste i stanišne tipove (POVS).
Osnovni podaci o Natura 2000 području:
Naziv: Nacionalni park Paklenica
Natura 2000 kód područja: HR2000871
Površina: 9507.557 ha
Biogeografske regije: Alpinska i Mediteranska

Ciljne vrste za Natura 2000 područje Nacionalni park Paklenica:

Natura2000
kod

Hrvatski naziv vrste

Znanstveni naziv vrste

Skupina

1083

jelenak

Lucanus cervus

Beskralješnjaci

1087

alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

1088

hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

1089

velika četveropjega
cvilidreta

Morimus funereus

4019

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

6337

planinski žutokrug

Vipera ursinii macrops*

Gmazovi

1303

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

Šišmiši

1308

širokouhi mračnjak

Barbastella barbastellus

1323

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1324

veliki šišmiš

Myotis myotis

1352

vuk

Canis lupus*

Velike zvijeri

1354

medvjed

Ursus arctos*

1361

ris

Lynx lynx

1473

kitaibelov pakujac

Aquilegia kitaibelii

Flora

1547

cjelolatična žutilovka

Genista holopetala

1604

planinski kotrljan

Eryngium alpinum

1902

gospina papučica

Cypripedium calceolus

4072

dinarski rožac

Cerastium dinaricum

2093

modra sasa

Pulsatilla vulgaris ssp. grandis

4089

Skopolijeva gušarka

Arabis scopoliana

 Ciljni stanišni tipovi za Natura 2000 područje Nacionalni park Paklenica:

Naziv stanišnog tipa

Natura2000
kod

Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)

4070

Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi

5130

Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

5210

Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci

6170

Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii

8120

Istočnomediteranska točila

8140

Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom

8210

(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora

9530

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310


Područje Nacionalnog parka dio je i Natura 2000 područja Velebit (HR1000022) značajno za ptice (POP).

Aquilegia kitaibelii
Kitajbelov pakujac

Cerastium dinaricum
Dinarski rožac

Cypripedium calceolus
Gospina papučica

Eryngium alpinum
Planinski kotrljan

Ilirske bukove šume
Stanište alpinske strizibube

Lucanus cervus
Jelenak

Morimus funereus
Mrka strizibuba

Pretplaninski vapnenački travnjaci-stanište planinskog žutokruga

Pulsatilla grandis
Sasa

Rosalia alpina
Alpinska strizibuba

Vipera ursinii macrops
Planinski žutokrug