BEECH POWER

BEECH POWER CMYK
 
Naziv projekta: Bukove šume Svjetske baštine: osnaživanje i unaprjeđivanje održivog razvoja zasnovanog na ekosustavima (World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development

Akronim projekta:
BEECH POWER

Referentni broj: CE 1340

Nositelj projekta: Eberswalde Fakultet za održivi razvoj, Njemačka (Eberswalde University for Sustainable Development)

Projektni partneri: European Wilderness Society Austria, Nationalpark O.ö. Kalkalpen Ges.m.b.H. Austria (Kalkalpen National Park), Stadtverwalt ung Angermünde Njemačka (Angermünde City Administration), Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service), Narodne lesnicke centrum Slovakia (National Forest Centre), JU Nacionalni park Paklenica

Kratki opis projekta: UNESCO-v lokalitet Svjetske baštine "Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe" predstavlja najkompleksnije prekogranično serijsko prirodno dobro na opsežnom UNESCO-vom popisu obuhvaćajući 78 komponenti u 45 zaštićenih područja u 12 država. Ovim projektom obuhvaćeno je gotovo 25% komponenti koje se nalaze u 5 različitih država (Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovačka i Slovenija). Dok su susjedne komponente izložene sličnim izazovima poput upravljanja prijelaznom zonom, okolišni i socioekonomski kontekst se značajno razlikuje na lokalnoj i nacionalnoj razini. Projekt se oslanja na upravljanje bazirano na ekosustavima i participativno upravljanje kroz rad na različitim administrativnim razinama kako bi se UNESCO-vo dobro čvršće pozicioniralo pri planiranju regionalnog razvoja te kako bi se razvili inovativni modeli upravljanja Svjetskom baštinom (to jest održivo upravljanje prijelaznom zonom,  razvoj standarda kvalitete i sl.). Prekogranična suradnja odgovara na izazove koji se nameću u prekograničnom lokalitetu Svjetske baštine. Nadalje, osigurava uspostavu umrežavanja znanja i razmjene iskustava diljem lokaliteta Svjetske baštine među različitim dionicima što inače ne bi bilo moguće ostvariti.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Glavni cilj projekta je poboljšati kvalitetu i učinkovitost upravljanja lokalitetom Svjetske baštine kako bi se sačuvala cjelovitost ekosustava pojedinih komponenata kroz pojačavanje kapaciteta i omogućavanje aktivnog sudjelovanja važnih dionika. Očekivani rezultati su smjernice i strategije za sudjelovanje dionika i regionalni razvoj, Priručnik za upravljanje prijelaznom zonom, preporuke za upravljanje posjetiteljima, koncept komunikacije i Standard kvalitete bukovih šuma koji podupire administracija zaštićenih područja, javna vlast te civilno društvo. Rezultati ovog projekta će biti primjenjivi i na ostale komponente UNESCO-vog dobra.

Elementi projekta: Osnaživanje odabranih bukovih zajednica kao modela za održivi razvoj zasnovan na ekosustavu (Empowering World Heritage Beech communities as model for ecosystem-based sustainable development); Razvoj održivog modela za upravljanje prijelaznom zonom u bukovim šumama Svjetske baštine (Creation of a sustainable model for buffer zone management around World Heritage Beech forests), Razvoj primjera Standarda kvalitete za europske bukove šume i Sustava certificiranja (Development of an exemplary European Beech Forest Quality Standard and Certification System); Komunikacija

Ukupna vrijednost projekta: 1.864.328,98 EUR

Iznos koji sufinancira EU: 1.525.058,32 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2019. – 31.3.2022.

Internetska stranica projekta: www.interreg-central.eu/BEECH-POWER

Više informacija: www.european-beech-forest.network

 

NOVOSTI O PROVEDBI PROJEKTA

Održan treći sastanak radne skupine Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost

Treći, a ujedno i posljednji on-line sastanak radne skupine Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost u sklopu BEECH POWER projekta financiranog putem INTERREG Central Europe programa, održan je u utorak, 16. ožujka 2021. godine.

Na prethodnom sastanku, članovi radne skupine evaluacijom su odabrali 27 ideja koje su trebale biti uzete u obzir prilikom izrade Radnog programa. U međuvremenu, JU NP Paklenica odabrala je 18 ideja koje će ući u Radni program. Kriteriji koji su korišteni prilikom selekcije ideja bili su:

 • Spojiti ideje/prijedloge sličnog ili istog sadržaja i cilja
 • Najmanje 25% ideja s partnerskim sudjelovanjem lokalnih dionika
 • Ideje koje odgovaraju ciljevima Studiji upravljanja posjetiteljima NP Paklenica
 • Ideje koje odgovaraju ciljevima u Godišnjem programu za 2021. godinu
 • Ideje za koje je vjerojatno da će se provesti do 2023. godine

Također, prilikom evaluacije ideja na prethodnom sastanku odabrane su i dvije ideje Radnog programa koje će se detaljnije razraditi te po završetku prethodnog sastanka, održanog 22. veljače 2021. god, Javna ustanova NP Paklenica kreirala je Obrazac B koji je poslan svim članovima radne skupine, a sve u svrhu prikupljanja prijedloga za razradu dviju aktivnosti koje su odabrane za proširenu razradu te je ukupno zaprimljeno 49 prijedloga. Ukupno su 23 prijedloga zaprimljena za aktivnosti Izrada edukativnih materijala vezano za bukove šume, edukativni materijali i rekviziti te 29 prijedloga za aktivnost Promovirati lokalitete Svjetske baštine putem tiskanog materijala - letaka, slikovnica, radnih listova i drugih materijala  - osmišljavanje, oblikovanje, tisak materijala.

Treći sastanak je započeo izlaganjem kojim je predstavljeno 18 ideja odabranih od strane JU NP Paklenica, koje ću ući u Radni program. Nakon toga krenulo se sa rangiranjem 49 ideja pristiglih putem Obrasca B. 

Budući da je sastanak održan u virtualnom okruženju, rangiranje se moralo prilagoditi mogućnostima koje nudi Zoom platforma te je odlučeno da će se prilikom rangiranja koristiti simboli na način da je svaki sudionik sastanka mogao dodijeliti 0- 3 simbola za svaki pojedini prijedlog, ovisno o tome koliko mu se koji prijedlog sviđa.

Nakon završetka procesa rangiranja uslijedila je zajednička rasprava u kojoj su svi članovi bili pozvani da izraze svoje mišljenje o procesu i tijeku provedbe ove radne skupine.

Dogovoreno je da će svi članovi radne skupini dobiti konačni Radni program te će imati priliku komentirati ga.

 

 

Održan sastanak radne skupine Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost

Kao nastavak na kick-off sastanak koji je održan u siječnju 2021. godine, u ponedjeljak, 22. veljače održan je drugi on-line sastanak radne skupine Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost.

U međuvremenu, članovi radne skupine iznijeli su svoje ideje kako poboljšati edukaciju i promociju lokaliteta Svjetske baštine. Ukupno su pristigle 82 ideje koje su prezentirane na sastanku, nakon čega je slijedilo vrednovanje svih ideja.

Ideje su se svrstale u tri osnovne grupe:

 • Informiranje, promocija i povećanje vidljivosti
 • Edukacija i interpretacija
 • Suradnja s lokalnim zajednicama (s naglaskom na očuvanje lokaliteta Svjetske baštine)

Kriteriji koji su se uzimali u obzir prilikom vrednovanja bili su: 1. Doprinos ciljevima; 2. Provedivost: složenost i kadrovi; 3. Financiranje; 4. Marketinški doseg.

Budući da je sastanak održan u virtualnom okruženju, vrednovanje se moralo prilagoditi mogućnostima koje nudi Zoom platforma te je odlučeno da će se prilikom vrednovanja koristiti simboli na način da je svaki sudionik sastanka mogao dodijeliti 0- 3 simbola za svaku pojedinu ideju, ovisno o tome koliko mu se koja aktivnost sviđa kada u obzir uzme sva 4 kriterija.

Nakon vrednovanja, odabrano je 27 ideja koje će biti uzete u obzir prilikom izrade Radnog programa, a od njih 27 odabrane su 2 ideje koje će se dodatno prošireno razraditi u sklopu Radno programa. Dvije ideje odabrane za proširenu razradu su:

 • Izrada edukativnih materijala vezano za bukove šume (fotografije, video, ppt), edukativni materijali i rekviziti (puzzle, kora bukve, list, izbojak, plod)
 •  Promovirati lokalitete Svjetske baštine putem tiskanog materijala - letaka, slikovnica, radnih listova i drugih materijala  - osmišljavanje, oblikovanje, tisak materijala

Sljedeći korak, koji prethodi održavanju idućeg sastanka planiranog za prvu polovicu ožujka, je da članovi radne skupine razrade i dostave elemente za dvije aktivnosti koje su odabrane za detaljniju razradu, odnosno da dostave sadržaj koji bi bio dio tih aktivnosti.

Screenshot17

 

Održan kick-off sastanak radne grupe Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost

Online kick-off sastanak radne grupe Edukacija, interpretacija, promocija i vidljivost održan je 27. siječnja 2021. godine u organizaciji Javne ustanove Nacionalni park Paklenica i vanjskih stručnjaka (Oikon d.o.o.) na kojem je ukupno sudjelovalo 23 sudionika (21 dionik te 2 moderatora).

Cilj radne skupine je osmisliti nekoliko aktivnosti koje se odnose na:

 • Edukaciju o lokalitetima UNESCO-ove Svjetske baštine (Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik) te interpretaciju Svjetske baštine
 • Promociju i povećanje vidljivosti UNESCO-ove Svjetske baštine među lokalnom zajednicom s ciljem povećanja svijesti o važnosti zaštite lokaliteta i benefitima koje lokalnoj zajednici može pružiti ova međunarodna dezignacija.

Prvi set aktivnosti (edukacija i interpretacija) će biti usmjeren lokalnoj zajednici i posjetiteljima, dok će drugi set aktivnosti (promocija i vidljivost) biti isključivo usmjeren na lokalnu zajednicu.

Nakon kick-off sastanka predviđena su još dva dodatna sastanka radne grupe, a konačan rezultat će biti razvijeni prijedlog radnog programa.

Održana radionica s dionicima Participativna izrada strategije

Virtualna radionica Participativna izrada strategije održana je 11. prosinca 2020. godine u organizaciji Javne ustanove Nacionalni park Paklenica i vanjskih stručnjaka (Oikon d.o.o.).

Cilj radionice bio je doprinijeti izradi Regionalne strategije te odgovarajućih radnih programa za jačanje suradnje između zaštićenih područja, pridruženih sektora (turizam, znanost i obrazovanje, šumarstvo i dr.) i lokalnih zajednica te za dodatne participativne procese.

Radionica Participativna izrada strategije, predstavlja nastavak na prethodnu radionicu Analiza situacije temeljem čijih će se rezultata, s relevantnim dionicima i stručnjacima iz projektnog područja razviti Regionalna strategija i odgovarajući radni program. Radionica je bila koncipirana na način da su se dionici podijeli u dvije radne grupe rukovodeći se načelom da u obje grupe budu jednakomjerno zastupljeni dionici prema njihovim interesnim područjima djelovanja. Rad u grupama odvijao se na MIRO platformi, a radne grupe bile su vođene od strane facilitatora te je poticana rasprava među dionicima o sljedećim temama:

1. Turizam i upravljanje posjećivanjem

2. Regionalni i lokalni razvoj

3. Edukacija i istraživanje

4. Suradnja i upravljanje

Snimka zaslona 25

Radna ploča s rezultatima radionice

Održana radionica s dionicima Analiza situacije

Virtualna radionica Analize situacije održana je 28. rujna 2020 u organizaciji Javne ustanove Nacionalni park Paklenica i vanjskih stručnjaka (OIKON d.o.o.). 

U fokusu radionice bile su komponente NP Paklenice koje se nalaze na UNESCO Popisu Svjetske baštine pod nazivom „Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe“. U uvodnom dijelu radionice predstavljen je projekt BEECH POWER te značajke samih lokaliteta i aktualni status upravljanja. Radionica je bila koncipirana na način da su dionici podijeljeni u dvije grupe, a metoda provođenja radionice bila je Open Standards for the Practice of Conservation. Raspravljalo se o trenutnom stanju komponenti Svjetske baštine (Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik), što u očuvanju radimo dobro, a što bi mogli bolje, koje su nove prilike te kako ih iskoristiti i koji su sljedeći koraci.

Zaključak ove radionice je da posebnu pažnju treba obratiti dodatnoj promociji i edukaciji, svakako raditi na dodatnoj suradnji s obrazovnim ustanovama kroz razvoj edukativnih programa, te na edukaciji lokalne zajednice o održivom razvoju.

Rezultati radionice u Hrvatskoj upotpunit će rezultate sa sličnih radionica Analize situacije koje su u sklopu projekta BEECH POWER održane u Njemačkoj i Sloveniji. Objedinjeni u zajedničkom izvješću, ti će rezultati biti iskorišteni za provedbu nadolazećih radionica Razvoja strategija.

DSCF9719 1