Politika kvalitete i zaštite okoliša

Osnovna zadaća Javne ustanove Nacionalni park Paklenica je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode u Nacionalnom parku te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

Uvedeni integrirani sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, temelj je i garancija našeg kvalitetnijeg poslovanja, a time i zadovoljstva posjetitelja Parka, dobavljača, osnivača,zaposlenika te šire društvene zajednice.

Poslovodstvo svojim primjerom, osobnim angažmanom i etičnim ponašanjem kao i poštivanjem zakonske regulative RH pokazuje opredijeljenost za unapređenje integriranog sustava upravljanja i sprječavanja onečišćenja okoliša.

Svi zaposlenici u okviru svojih odgovornosti svjesni su svoje uloge i odgovornosti za kvalitetu provođenja programa zaštite, održavanja i promicanja Nacionalnog parka Paklenica kao i svoje uloge u zaštiti i očuvanju okoliša i poštivanju postavljenih standarda te imaju pravo i odgovornost predlagati mjere za poboljšanje integriranog sustava upravljanja.

Imamo pomno razrađene procedure, postupke i pravila koji doprinose učinkovitosti i efikasnosti našeg poslovanja.

Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje s važećim zakonima i provedbenim propisima te redovito preispitujemo njihove utjecaje na okoliš.

Ciljevi zaštite okoliša orijentirani su na očuvanje prirodnih resursa, smanjenje i eliminaciju svih negativnih utjecajana okoliš.

Sukladno tome omogućena je stalna edukacija i usavršavanje svih zaposlenika u cilju povećanja svjesnosti poštivanja odredbi integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem te poboljšanja poslovanja.

Ova politika integriranog sustava upravljanja podržana je mjerljivim ciljevima koji doprinose neprestanom poboljšanju.Politika kvalitete i upravljanja okolišem dostupna je svim zainteresiranim stranama, a podliježe periodičnom preispitivanju od strane Poslovodstva i Upravnog vijeća Ustanove.

 

Starigrad Paklenica, 5. veljače 2018.

Ravnateljica:
Natalija Andačić

logo ISO 9001 14001