01 Srpanj 2017

Obavijest o natječaju za radna mjesta

Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i čl. 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“, Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za zapošljavanje osoba na određeno vrijeme (KLASA: 112-01/14-01/04   URBROJ:   517-03-1-1-17-616 od 19.4.2017) Upravno vijeće raspisuje

natječaj za imenovanje Voditelja službe općih i zajedničkih poslova Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“

Uvjeti:

-          VSS pravnog ili ekonomskog smjera

-          Radno iskustvo od 3 godine na poslovima struke

-          Aktivno znanje jednog svjetskog jezika

-          Probni rad 3 mjeseca

Prednost:

-          Poznavanje proračunskog računovodstva

Temeljem članka 21. Statuta javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“, Zakona o radu (NN 93/14), Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za zapošljavanje osoba na određeno vrijeme (KLASA: 112-01/14-01/04   URBROJ:   517-03-1-1-17-616 od 19.4.2017. i KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-17-597 od 27. ožujka 2017., ravnateljica javne raspisuje

natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta

1. Stručni suradnik biolog-ekolog - 1 izvršitelj

Uvjeti:    - VSS biološkog smjera

              - 1 godina radnog iskustva u struci

               - aktivno znanje 1 svjetskog jezika (prioritet engleski jezik)

               - poznavanje rada na osobnom računalu

               - poznavanje rada u GIS računalnom programu

               - probni rad 3 mjeseca

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (1 godina)

2. Prodavač suvenira – 1 izvršitelj

Uvjeti:    -SSS turističkog, ekonomskog ili trgovačkog smjera

               - poznavanje dva svjetska jezika

               - poznavanje rada na PC-u

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do 4 mjeseca)

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice

-          preslika osobne iskaznice

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)

-          dokaz o radnom stražu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-          dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr), - za radna mjesta voditelj službe općih i zajedničkih poslova i stručni suradnik biolog-ekolog

-          dokaz o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen jedan strani jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika) - za radna mjesta voditelj službe općih i zajedničkih poslova i stručni suradnik biolog-ekolog

-          uvjerenje da nije podignuta optužnica ili izrečena nepravomoćna presuda (potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci)

Voditelja Službe općih i zajedničkih poslova imenuje Upravno vijeće Javne ustanove na prijedlog ravnatelja Javne ustanove na rok od 1 (jedne) godine.

Izabrani kandidati dužni su po konačnosti rješenja o imenovanju dostaviti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

Napomena za radna mjesta biolog-ekolog i prodavač suvenira: terenski rad, rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Svi ugovori o radu s odabranim kandidatima sklapaju se na određeno vrijeme i to za radno mjesto Stručni suradnik biolog – ekolog na godinu dana i za radno mjesto prodavač suvenira do 4 mjeseca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti za svako radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene Internet stranice www.np-paklenica.hr . Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavit će u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica s naznakom „Ne otvarati - za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku od strane Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

TEKST NATJEČAJA

                                                                                       .