25 Studeni 2022

PREDOČAVANJE KATASTARSKE IZMJERE Za dio K.O. Počitelji, dio K.O. Kukljić, dio K.O. Raduč i dio K.O. Sveti Rok

POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE POČITELJ, KUKLJIĆ, RADUČ, SVETI ROK, ZA DIJELOVE K.O.POČITELJ, K.O. KUKLJIĆ, K.O. RADUČ I K.O. SVETI ROK KOJI SE NALAZE U GRANICAMA NACIONALNOG PARKA PAKLENICA

Obavještavamo Vas o početku

PREDOČAVANJA KATASTARSKE IZMJERE

Za dio K.O. Počitelj, dio K.O. Kukljić, dio K.O. Raduč i dio K.O. Sveti Rok

u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige

Predočavanjem (temeljem Pravilnika o katastarskoj izmjeri NN 59/2020) elaborata katastarske izmjere nositeljima prava se predočavaju podaci utvrđeni katastarskom izmjerom. Svrha je upoznavanje stranaka sa stanjem podataka iskazanim u elaboratu katastarske izmjere.

Predočavanje katastarske izmjere za dio K.O. Počitelj, dio K.O. Kukljić, dio K.O. Raduč i dio K.O. Sveti Rok održavat će se u prostorijama Javne ustanove Nacionalnog parka Paklenica na adresi Dr. Franje Tuđmana 14. Predočavanje će se vršiti od 30. studenog. do 02. prosinca. od 9:00 do 15:00 sati.

ACES d.o.o. Zadar