Natječaj za izbor i imenovanje – stručnog/e voditelja/ice

Klasa: 112-07/21-70/10
Urbroj: 2198-1-90-01/01-21-2 (6302)

Na temelju čl. 134. st. 1. al. 7. i čl. 136. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i čl. 14. st. 1. al. 7. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«, a prema prethodno pribavljenoj suglasnosti nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 112-01/21-01/03, urbroj: 517-02-1-1-21-193), Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica« na temelju Odluke od 28. 10. 2021. (klasa: 112-07/21-70/10, urbroj: 2198-1-90-07/01-21-1), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje – stručnog/e voditelja/ice – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka – 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine

Kandidat za stručnog/u voditelja/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci kandidata (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojni dokaz),
– dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik rješenja, ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
– dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o znanju stranog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen jedan stani jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika),
– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama).

Sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 125/11 – Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Natječaj za imenovanje stručnog voditelja/ice provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata za imenovanje. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervju) smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr) te na mrežnim stranicama Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica« (www.np-paklenica.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Paklenica«, Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica, s naznakom: »Ne otvarati – natječaj – stručni voditelj«.

Stručnog/u voditelja/icu imenuje Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica« na mandatno razdoblje od četiri godine.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju stručnog voditelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati bit će obaviješteni putem internetske stranice Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica« (www.np-paklenica.hr).

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.

Javna ustanova
Nacionalni park Paklenica
Starigrad Paklenica

NARODNE NOVINE