Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Klasa: 112-07/21-70/09
Urbroj: 2198-1-90-01/01-21-2 od 11. X. 2021. (5847)

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«, Zakona o radu (NN br. 93/14 127/17, 98/19), Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20) i Prethodne suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Klasa: 112-01/21-01/03, Urbroj: 517-02-1-1-21-228 od 1. listopada 2021.), ravnateljica Javne ustanove raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta

1. čistačica – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:
– NSS
– probni rad jedan mjesec
– radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

2. pomoćni radnik – 5 izvršitelja (m/ž).

Uvjeti:
– PKV/KV
– probni rad jedan mjesec
– radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
– kratak životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela te po mogućnosti e-adresu)
– preslik osobne iskaznice
– preslik domovnice
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili drugi vjerodostojni dokaz)
– dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– preslik vozačke dozvole za radno mjesto pomoćni radnik
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Napomena za sva radna mjesta: terenski rad, rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Napomena za radna mjesta pod rednim brojem 2.: noćni rad.

Svi ugovori o radu s odabranim kandidatima sklapaju se na neodređeno vrijeme.

Kandidati koji žele podnijeti prijavu na natječaj na više radnih mjesta pozivaju se da to naznače na prvoj stranici prijave.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi »Nacionalni park Paklenica« za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web-stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf i/ili https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javna ustanova »Nacionalni park Paklenica« pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti i održavanja razgovora za svako radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju i razgovoru kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene internetske stranice www.np-paklenica.hr. Za kandidata koji ne pristupi testiranju i razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica« (www.np-paklenica.hr).

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Paklenica«, Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica, s naznakom: »Ne otvarati – za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez dodatnog objašnjenja.

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, Starigrad Paklenica

NARODNE NOVINE