Ispiši ovu stranicu

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“, Zakona o radu (NN 93/14 127/17), Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19), Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme kao zamjenu za odsutnu zaposlenicu za radno mjesto

1. Čistačica – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:    - NSS

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja)

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

- kratki životopis (obavezno navesti broj telefona/mobitela)

- preslik osobne iskaznice

- preslik domovnice

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili drugi vjerodostojni dokaz)

- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Napomena za radno mjesto: terenski rad, rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf i/ili https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti i održavanja razgovora (intervjua), a o eventualnom testiranju i razgovoru kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene Internet stranice www.np-paklenica.hr. Za kandidata koji ne pristupi testiranju i razgovoru smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica s naznakom „Za natječaj – čistačica – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ (www.np-paklenica.hr).

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez dodatnog objašnjenja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom ili ženskom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.                                                                                                

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA