Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na provedbi projekta - stručni suradnik šumar

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ i Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/19-01/05 URBROJ: 517-02-1-1-19-141) od 10. rujna 2019., ravnateljica Javne ustanove raspisuje

natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na provedbi projekta „World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development“ za sljedeće radno mjesto

  1. Stručni suradnik šumar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2021. godine

Uvjeti:    - VSS šumarskog smjera

               - 1 godina radnog iskustva u struci

               - aktivno znanje jednog svjetskog jezika (prioritet engleski jezik)

               - poznavanje rada na osobnom računalu

               - probni rad 3 mjeseca

Prednost: - iskustvo u provedbi EU projekata          

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

- kratki životopis (obavezno navesti broj kontakt telefona/mobitela i e-adresu)

- presliku domovnice

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)

- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.)

- dokaz o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz koje je vidljivo da je položen jedan strani jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju):         https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

i/ili https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti i održavanja razgovora (intervjua), a o eventualnom testiranju i razgovoru kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene Internet stranice www.np-paklenica.hr. Za kandidata koji ne pristupi testiranju i razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ (www.np-paklenica.hr).

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica s naznakom „Ne otvarati – za natječaj stručni suradnik šumar“.

Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez dodatnog objašnjenja.

Javna ustanova

Nacionalni park Paklenica