Natječaj za imenovanje voditelja službe općih i zajedničkih poslova Javne ustanove "Nacionalni park Paklenica"

Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19), čl. 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-01/19-01/05 URBROJ: 517-02-1-1-19-116 od 5. srpnja 2019.), Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ raspisuje

natječaj za imenovanje Voditelja službe općih i zajedničkih poslova Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS pravnog ili ekonomskog smjera
 • Radno iskustvo od 3 godine na poslovima struke
 • Aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • Probni rad 3 mjeseca

Prednost:

 • Poznavanje proračunskog računovodstva

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)
 • dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrste poslova i dr.)
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen jedan strani jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Voditelja Službe imenuje Upravno vijeće Javne ustanove na prijedlog ravnatelja Javne ustanove na neodređeno.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

i/ili https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti, te održavanja razgovora, a o eventualnom testiranju kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene Internet stranice www.np-paklenica.hr. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ (www.np-paklenica.hr).

Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“, Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica, s naznakom „Ne otvarati – natječaj za imenovanje Voditelja službe općih i zajedničkih poslova“

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA