Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Poziv kandidatima za razgovor za prijem radni odnos na određeno vrijeme

Objavljeno: 21.05.2109.

 

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“, Zakona o radu (NN 93/14 127/17), Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sezonsko zapošljavanje osoba na određeno vrijeme (KLASA: 112-01/19-01/05   URBROJ: 517-02-1-1-19-56 od 25. ožujka 2019.), ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Paklenica raspisuje natječaj za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

  1. Stručni referent – vodič – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:    - SSS turističkog smjera ili jezikoslovne struke

               - aktivno znanje dva svjetska jezika

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (do 6 mjeseci)

  1. Pomoćni radnik – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:    - PKV/KV

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do 6 mjeseci)

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

- kratki životopis (obavezno navesti broj telefona/mobitela)

- preslik osobne iskaznice

- preslik domovnice

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili drugi vjerodostojni dokaz)

- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- preslika vozačke dozvole za radno mjesto Pomoćni radnik

- preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Napomena za radna mjesta: terenski rad, rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Svi ugovori o radu s odabranim kandidatom sklapaju se na određeno vrijeme s početkom rada od 21. svibnja 2019. do 29. svibnja 2019., a zaključno do 30. studenog 2019. g. sukladno potrebama Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“.

 

Napomena za radno mjesto pomoćni radnik: Noćni rad

Kandidati koji žele podnijeti prijavu na natječaj na više radnih mjesta pozivaju se da to naznače na prvoj stranici prijave.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf i/ili https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti za svako radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene Internet stranice www.np-paklenica.hr. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica s naznakom „Za natječaj – sezona 2019.“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ (www.np-paklenica.hr).

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"