04 Travanj 2018

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“, Zakona o radu (NN 93/14 127/17), Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017.) i Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sezonsko zapošljavanje osoba na određeno vrijeme (KLASA: 112-01/18-01/06   URBROJ:   517-03-1-1-18-55 od 27. ožujka 2018 , ravnateljica Javne ustanove donosi

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta

1. Stručni referent – informator- recepcionar - 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:  - SSS turističkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

               - poznavanje dva svjetska jezika

               - poznavanje rada na PC

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme ( do 6 mjeseci)

2. Stručni referent – vodič – 3 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:    - SSS turističkog smjera ili jezikoslovnog struke

               - aktivno znanje dva svjetska jezika

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (do 6 mjeseci)

3. Stručni suradnik – vodič – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:    - VSS turističkog ili jezikoslovnog smjera

               - aktivno znanje dva svjetska jezika

               - probni rad 2 mjeseca

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do 6 mjeseci)

4. Pomoćni radnik – 10 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:    - PKV/KV

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do 6 mjeseci)

5. Čistačica – 3 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:    - NSS

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (3 izvršitelja do 6 mjeseci)

6. Prodavač suvenira – 4 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:    - SSS turističkog, ekonomskog ili trgovačkog smjera

               - poznavanje dva svjetska jezika

               - poznavanje rada na PC-u

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do 6 mjeseci)

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- kratki životopis (obavezno navesti broj kontakt telefona)
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu
- preslika osobne iskaznice
- preslika domovnice
- preslika vozačke dozvole za radno mjesto Pomoćni radnik
- preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Napomena za sva radna mjesta: terenski rad, rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Svi ugovori o radu s odabranim kandidatom sklapaju se na određeno vrijeme s početkom rada od 17. travnja 2018. do 20. svibnja 2018., a zaključno do 30. studenog 2018.g. sukladno potrebama Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“.

Napomena za radno mjesto Pomoćni radnik: Noćni rad

Kandidati koji žele podnijeti prijavu na natječaj na više radnih mjesta pozivaju se da to naznače na prvoj stranici prijave.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti za svako radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene Internet stranice www.np-paklenica.hr. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavit će u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica s naznakom „za natječaj – sezona 2018“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.
Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

KLASA: 112-07/18-70/01
URBROJ: 2198-1-90-01/01-18-1
Starigrad Paklenica, 30. ožujka 2018.

                                                                                                  Ravnateljica
                                                                                                  Natalija Andačić, prof.