27 Travanj 2021

Započela je izrada Programa zaštite, njege i obnove šuma

U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ , u suradnji s ugovorenim provoditeljem aktivnosti Pro Silva d.o.o., Javna ustanova Nacionalni park Paklenica započela je sa izradom Programa zaštite, njege i obnove šume.

Jedna od aktivnosti koja se provodi kroz projekt je Izrada nacrta Programa zaštite, njege i obnove šuma koji se izrađuje za razdoblje od 10 godina, a izrađuje se zbog različitog metodološkog pristupa prilikom izrade dokumenta u odnosu na ostale ekosustave, odnosno zbog potrebe ujednačavanja metodologije prikupljanja podataka o šumskim ekosustavima s metodologijom na nacionalnoj razini. Naime, šumama u RH izvan nacionalnog parka i strogog rezervata upravlja se na temelju planskih dokumenata sektora šumarstva, za potrebe čije izrade je razrađena zasebna metodologija prikupljanja podataka o stanju šuma. Kako su šume unutar nacionalnih parkova i strogih rezervata pod isključivom nadležnošću sektora zaštite prirode, nužno je uskladiti izradu planskih dokumenata, a kako bi se aktivnosti upravljanja mogle koordinirati s aktivnostima u područjima izvan nacionalnih parkova i strogih rezervata te kako bi se mogla raditi odgovarajuća procjena/usporedba učinkovitosti upravljanja. Programi zaštite šuma će, osim osnovnog cilja učinkovitog upravljanja šumskim ekosustavima, na odgovarajući način kroz procese upravljanja integrirati i posebne zahtjeve ekološke mreže.

Proces izrada Programa zaštite, njege i obnove šuma podijeljen je u tri radna paketa.

Radni paket 1.: Izrada plana rada na izvršenju ugovora

U sklopu prvoga radnog paketa, izrađen je i usvojen Plan rada izrade konačnih nacrta Programa zaštite, njege i obnove šuma.

Radni paket 2.: Pripremni radovi i terenske izmjere

U sklopu drugog radnog paketa započela je aktivnost 2.1. Pripremni radovi u sklopu koje će se napraviti analiza postojeće dokumentacije, digitalizacija i analiza katastarskih podataka, vizualna identifikacija šumskih čestica koristeći DOF snimke i satelitske snimke terena, projektiranje gospodarske podjele, dizajniranje uzoraka za inventarizaciju i prikupljanje terenskih podataka, izrada protokola za prikupljanje podataka u sklopu usmjerenog terenskog istraživanja ključnih značajki stanišnih ciljnih Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova. U ovoj fazi predviđa se izrada prijedloga površina koje će biti uključene u program za gospodarsku jedinicu „Nacionalni park Paklenica“ i prijedlog površina koje će biti uključene u program za gospodarsku jedinicu „Privatne šume NP Paklenica“. Sljedeća aktivnost unutar radnog paketa 2 je 2.2. Terenska izmjera područja obuhvaćenog Programom zaštite, njege i obnove šuma. Metodologija prikupljanja terenskih podataka propisana je Pravilnikom o uređivanju šuma (NN 97/2018), a uoči terenske izmjere napravit će se rekognosciranje terena. Kao dio terenskih izmjera provest će se i usmjerena terenska istraživanja u svrhu identifikacije staništa za Natura 2000 ciljne vrste i stanišne tipove obuhvaćenog područja.

Radni paket 3.: Izrada konačnih nacrta Programa za šume

Radni paket 3 sastoji se od izrade konačnih nacrta Programa za šume koji će se izraditi za sve šume bez obzira na vlasništvo, a ovisno o stvarnom stanju na terenu. Izradit će se Program za šume i šumsko zemljište u privatnom vlasništvu (GJ Privatne šume NP Paklenica) i Program za šume i šumsko zemljište u vlasništvu RH (GJ Nacionalni park Paklenica). Proces izrade konačnih nacrta Programa zaštite, njege i obnove šuma traje do 31. listopada 2022. godine.

Cilj projekta je razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja tim područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u vodnim ekosustavima, izradom plana financiranja provedbe mjera te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja kroz njihovu edukaciju i opremanje.

Korisnik projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

Partner na projektu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode

Suradnici na projektu: Javna ustanova Nacionalni park Paklenica i ostale javne ustanove za upravljanje  zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2017. - prosinac 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 HRK, dok EU financiranje iznosi 158.503.452,80 HRK.

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ financiran je iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

REM Natura2000 EV LOGOTIPOVI