15 Prosinac 2020

Javna ustanova NP Paklenica u procesu izrade Plana upravljanja za sljedeće desetogodišnje razdoblje

U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Javna ustanova Nacionalni Park Paklenica započela je u lipnju 2020. godine proces izrade plana upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica za plansko razdoblje od sljedećih 10 godina.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški i operativni dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Plan upravljanja tijekom vremena provedbe omogućava učinkovito i prilagodljivo upravljanje zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže. Donosi se za razdoblje od deset godina.

Plan upravljanja izrađuje se kroz strukturirani proces planiranja, prema principima participatornog planiranja i prilagodljivog upravljanja. Od lipnja 2020. do danas odrađen je već cijeli niz aktivnosti za izradu Plana upravljanja. Formirana je radna grupa za izradu Plana upravljanja koja se sastoji od stručnjaka za planiranje upravljanja i facilitaciju iz Zadruge Granum Salis koja je ugovorena za izradu nacrta Plana upravljanja, predstavnika „Javne ustanove Nacionalni park Paklenica“ i predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te je zaposlena i asistentica za izradu plana upravljanja. Napravljen je pregled prethodnog upravljanja te je 9. srpnja 2020. održana interna radionica na kojoj je napravljena analiza dosadašnjeg rada Javne ustanove. Ujedno je napravljena  i analiza dionika pri čemu su identificirana čak 204 dionika koje je potrebno uključiti u izradu Plana upravljanja kroz dioničke radionice, tematske sastanke i provođenje anketa ili intervjua.

Tijekom ljeta i jeseni, osim analizom prethodnog upravljanja i prve interne radionice, bavili smo se i provođenjem intervjua s lokalnim stanovništvom kako bi se stekao njihov dojam o životu u Nacionalnom parku i u njegovoj neposrednoj blizini i prikupili vrijedni prijedlozi nužni za izradu Plana, a prikupljena je i sva potrebna literatura za potrebe izrade Plana. Anketirani su i znanstvenici koji svoja istraživanja provode na području Parka kako bi ocijenili stanje na području Parka vezano za teme kojima se bave i ukazali na što bi se trebao staviti naglasak u budućim istraživanjima.

Prva dionička radionica provedena je online 17. studenog 2020., a  na njoj je zajedno s dionicima napravljena evaluacija stanja putem SWOT analize po temama – prirodne vrijednosti, kulturna baština i upravljanje posjećivanjem. Nakon dioničke radionice uslijedila je i druga interna radionica za članove radne grupe za planiranje održana online 3. prosinca 2020. na kojoj je napravljena SWOT analiza kapaciteta Javne ustanove, te se radilo na viziji  koja predstavlja okvir prema kojem se plan upravljanja provodi. Osim toga, napisani su i prvi dijelovi Plana upravljanja vezani uz opis područja. 

Korisnik projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode.

Partner na projektu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

Suradnici na projektu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ i ostale javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Cilj projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“: razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja tim područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u vodnim ekosustavima, izradom plana financiranja provedbe mjera te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja kroz njihovu edukaciju i opremanje. U sklopu ovog projekta predviđa se izrada nacrta planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže, što je oko 100 planova upravljanja za najmanje  200 područja. Osim izrade nacrta planova upravljanja kroz participativni proces planiranja za Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, uključuje sljedeći niz aktivnosti: izradu nacrta programa zaštite šuma, definiranje SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, praćenje učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava, izradu Prioritetnih akcijskih okvira (PAO), jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom te komunikaciju ekološke mreže Natura 2000.

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2017. - prosinac 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 HRK od čega je EU sufinanciranjem osigurano 158.503.452,80 kn bespovratnih sredstava.

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ financiran je iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

REM Natura2000 EV LOGOTIPOVI