UK1 DE french

Ris u NP Paklenica

U Nacionalnom parku Paklenica krajem 2011. godine započelo je korištenje foto zamki, digitalnih kamera koje se aktiviraju na senzor pokreta. Djelatnici parka zamke postavljaju uz solila, prolaze za životinje, lokve i sl.
Tijekom vremena njihovog korištenja zabilježene su sljedeće vrste životinja: divokoza, srna, jelen, divlja svinja, zec, miš, jazavac, kuna, lasica, lisica, divlja mačka i neke vrste ptica.
Od velikih zvijeri vuk je snimljen nekoliko puta, a medvjed se redovno pojavljuje pred kamerama.
U prosincu 2013. godine prvi put je snimljen ris. To je ujedno i prvi službeni dokaz o njegovom prisustvu na području parka. Uz nekoliko fotografija zabilježen je i kratki video na kojem je snimljen ris kako proganja divokozu.
Velika je vjerojatnost da je ris i došao na ovo područje upravo zbog divokoza čiji se broj u nekoliko godina znatno povećao.

Više...

Poziv za javno prikupljanje ponuda

KLASA: 372-03/14-30/01
URBROJ: 2198-1-90-01/01-14-1
Starigrad Paklenica, 10. lipnja, 2014. godine

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Odluke Upravnog vijeća o uvjetima za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti u NP Paklenica (KLASA:612-07/13-70/17 URBROJ: 2198-1-90-07/01-13-1) kao i Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode na Odluku Upravnog vijeća (KLASA: 612-07/13-31/47  URBROJ: 517-07-2-1-2-13-2), Javna ustanova “Nacionalni park Paklenica”  objavljuje
P O Z I V za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport na području Nacionalnog parka Paklenica
1. DAVATELJ KONCESIJSKOG ODOBRENJA:   
Javna ustanova “Nacionalni park Paklenica”
Dr. Franje Tuđmana 14a
23244 Starigrad – Paklenica
tel: 023/369 202;   023/369 155
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. OIB: 24913665146
2. PREDMET KONCESIJSKOG ODOBRENJA:
Obavljanje djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport u NP Paklenica u prostoru tzv. Stare recepcije u kanjonu Velike Paklenice.
3. ROK TRAJANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA
- 3 godina
4. VISINA NAKNADE:
Početna, godišnja 4,000,00 kn  bez PDV
5. DOKAZIVANJE SPOSOBNOSTI:
U natjecanju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesijskog odobrenja
Kao dokaz sposobnosti ponuditelji moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:
- Naziv, sjedište, kontakt i adresu fizičke ili pravne osobe koja se natječe;
- Dokaz o registraciji tvrtke za obavljanje djelatnosti pri Trgovačkom sudu, obrtnicu, ili izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti (ne starija od 6 mjeseci)
- Izvod iz kaznene evidencije ili jednakovrijedna potvrda sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu (ne starija od 6 mjeseci).
- Potvrda o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana računajući od dana objave javnog poziva.
6. POSEBNI UVJETI:
- Prostorijama, opremom i inventarom upravljati pažnjom dobrog gospodara
- Voditi tekuće održavanje objekta, kao i popravke oštećenja opreme i inventara nastale redovitim poslovanjem
- Ishoditi pisanu suglasnost Javne ustanove za svako trajno ulaganje ili povećanje vrijednosti objekta i o tome sačiniti poseban dodatak na Ugovor o koncesijskom odobrenju
- Prilagoditi radno vrijeme potrebama posjetitelja Parka
- Sav otpad koji nastane pri obavljanju djelatnosti zbrinuti na propisan način
- Sve eventualne preinake, uređenje objekta ili prostora ispred kao i postavljanje reklamnih panoa suncobrana, tabli i sl. moraju se odvijati uz pisanu suglasnost Davatelja koncesijskog odobrenje
- Mora se voditi briga o izgledu, čistoći i urednosti prostora u kojem se obavlja djelatnost, kao i u prostoru ispred te o primjerenom ponašanju i odjeći zaposlenika,
- Oprema koju iznajmljuje Ovlaštenik mora biti ispravna, sa svim potrebnim atestima i dozvolama
7. KRITERIJ ZA ODABIR:
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos novčane naknade za koncesijsko odobrenje uz ispunjavanje uvjeta natječaja.
8. ROK ZA DOSTAVU PONUDE
8 dana od dana objave Poziva na internetskim stranicama Ustanove. Zakašnjele ponude, nepotpune i ponude suprotne uvjetima poziva neće se uzeti u razmatranje.
9. DATUM, VRIJEME I MJESTO PODNOŠENJA PONUDA:
Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu sjedišta Javne ustanove “Nacionalni park Paklenica” Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad – Paklenica, neposredno ili preporučeno poštom s naznakom“ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA – NE OTVARAJ“
Javno otvaranje ponuda će se provesti dana 20. lipnja, 2014. godine u 12:00 sati u prostorijama sjedišta Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.
10. ZAKLJUČENJE UGOVORA O KONCESIJSKOM ODOBRENJU
Osim navedenih uvjeta, svi detalji vezani za što kvalitetnije obavljanje djelatnosti međusobno će se definirati prilikom sklapanja Ugovora o koncesijskom odobrenju koji će se dostaviti nadležnom Ministarstvu.
11. Javna ustanova zadržava pravo da sukladno utvrđenim kriterijima bez posebnog obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu, ne prihvati niti jednu ponudu ili poništi javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnog prikupljanja ponuda.
12. O rezultatima javnom prikupljanja ponuda ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
13. Sve informacije o provođenju natječaja mogu se dobiti u Javnoj ustanovi “Nacionalni park Paklenica” Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad – Paklenica na telefon 023/369 202, 023/369 155 ili na e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poziv za javno prikupljanje ponuda ( PDF 158 KB)

KONCESIJSKA ODOBRENJA

Više...

Nikola Tesla EV Rally Croatia 2014

“Nikola Tesla EV Rally Croatia 2014” je rally isključivo električnih vozila međunarodnog karaktera koji traje od 27.5. do 31.5. Na cijeloj ruti relija postavljene su “brze” punionice električnih vozila na turistički najatraktivnijim lokacijama. Prosječna udaljenost između etapa je 160 km. Ruta relija postaje “Zelena turistička magistrala” sa svom infrastrukturom. Cilj projekta je promocija zelene tehnologije i smanjenje emisije štetnih plinova.
Jučer su električna vozila došla i do NP Paklenice, gdje ih je spremna dočekala našu nova punionica električnih vozila.Više...

Otvorenje poučne pješačke staze „Pjeskarica“

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović otvorio je danas u NP Paklenici novu poučnu pješačku stazu "Pjeskaricu". Staza je duga 1506 m i nalazi se na lijevoj obali potoka Velike Paklenice. Započinje kod Pakleničkog mlina (kraj ulazne recepcije), a završava prelaskom mosta u blizini Ovčjeg kuka (kanjon Velike Paklenice).

Više...

Koliko ste puta posjetili Nacionalni park Paklenicu?

Nikada - 39.8%
1 puta - 17%
2 puta - 8.4%
3 do 5 puta - 8.9%
više od 5 puta - 24%

Ukupan broj glasova: 2957
The voting for this poll has ended on: Prosinac 19, 2015

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica

Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)
Fax: 00385 / 23 / 359-133

E-mail:
np-paklenica@paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr 

OIB: 24913665146
IBAN: HR0623300031100028968, Splitska banka

mzoip logo hr full 1                                              
 

Dizajn i izrada Meridies web design - Sva prava pridržana.