UK1 DE french
NOVOSTI

NOVOSTI

Čestitka Uskrs 2017

Osigurano 186 milijuna kuna za izradu planova upravljanja Natura 2000 područjima

U Nacionalnom parku Krka ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić održao je 24.7. sastanak s ravnateljima svih 8 nacionalnih parkova te su tom prigodom potpisali sporazume o suradnji Ministarstva i nacionalnih parkova na provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. Sporazume su uz ministra potpisali ravnatelji nacionalnih parkova Krka, Kornati, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit, Brijuni i Mljet. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je 186.497.150 kuna za projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.
Od toga je 85% EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok je preostalih 15% iznosa osigurano u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti.
Ministarstvu je na projektu partner Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a sporazumi o suradnji potpisat će se, osim s 8 nacionalnih parkova, i s 11 parkova prirode, 23 županijske i lokalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja te Hrvatskim vodama. U okviru projekta će se izraditi planovi upravljanja Natura 2000 područjima.
Hrvatska je po bioraznolikosti u samom europskom vrhu. Pod europskom ekološkom mrežom Natura 2000 je gotovo trećina teritorija Hrvatske, odnosno 36% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Dio Natura 2000 područja su i područja svih naših nacionalnih parkova i parkova prirode.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Više...

Poziv kandidatima/kinjama na provjeru znanja i sposobnosti

KLASA: 112-07/17-70/10
URBROJ: 2198-1-90-01/03-17-1
Starigrad Paklenica, 20. srpnja 2017.

PREDMET: Poziv kandidatima/kinjama na provjeru znanja i sposobnosti i razgovor

Temeljem Izvješća Povjerenstva nakon provjere pravovaljanosti i potpunosti pravodobno zaprimljenih zamolbi te utvrđene liste kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja za popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“ Povjerenstvo za provedbu natječaja poziva na provjeru znanja i sposobnosti sljedeće kandidate/kinje.

1. Na natječaj za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova pristiglo je 7 (sedam) prijava. Formalne uvjete natječaja nisu zadovoljila/le 3 (tri) kandidata/kinje, dok su uvjete natječaja zadovoljila/le 4 (četiri) kandidata/kinje, te se isti pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i razgovor koji će se održati 28.7.2017. (petak) s početkom u 10h u upravnoj zgradi Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici.
Kandidati/kinje koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova:
1. Katja Višnjić
2. Željko Vrkić
3. Milorad Jović
4. Robert Vukušić

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastojat će se od psihologijskog testiranja, pismene provjere stručnog znanja i razgovora u sklopu kojeg će se provjeriti i poznavanje stranog jezika.
Literatura za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova:

  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 87/08)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 87/08, 136/12)
  • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
  • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)
  • Zakon o radu (NN 93/14)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

2. Na natječaj za radno mjesto stručni suradnik - biolog-ekolog, pristiglo je 6 (šest) prijava. Formalne uvjete natječaja nije zadovoljio/la 1 (jedan) kandidat/kinja, dok je uvjete natječaja zadovoljilo 5 (pet) kandidatkinja, te se iste pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i razgovor koji će se održati 27.7.2017. (četvrtak) s početkom u 10h u upravnoj zgradi Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici.
Kandidatkinje koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja za radno mjesto stručni suradnik – biolog –ekolog:
1. Inja Kajgana
2. Ivana Adžić
3. Tea Dorogi
4. Matea Kalčićek
5. Jelena Radman

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastojat će se od pismene provjere stručnog znanja, provjere rada na računalu i razgovora u sklopu kojeg će se provjeriti i poznavanje stranog jezika.
Literatura za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto stručni suradnik biolog-ekolog:

3. Na natječaj za radno mjesto prodavač suvenira, pristigla je 1 (jedna) prijava, a kandidatkinja nije zadovoljila formalne uvjete natječaja.

Ovo izvješće bit će objavljeno na internet stranici Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, www.np-paklenica.hr, najkasnije dana 21. srpnja 2017. god.

Kandidati/kinje koji ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

PDF

Više...

Bukove šume Nacionalnog parka Paklenica na Popisu svjetske baštine UNESCO-a

Na 41. zasjedanju UNESCO-ovog Odbora za svjetsku baštinu, koje se održava od 2. do 12. srpnja 2017. u Krakovu u Poljskoj, Republika Hrvatska je 7. srpnja 2017. godine zajedno s 9 zemalja, Albanijom, Austrijom, Belgijom, Bugarskom, Italijom, Rumunjskom, Slovenijom, Španjolskom i Ukrajinom, upisala proširenje serijske nominacije „Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Europe“ na Popis svjetske baštine UNESCO-a.

Proširenje serijske prekogranične nominacije uključilo je 63 područja bukovih šuma od čega je Republika Hrvatska sudjelovala sa tri područja, u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica. Riječ je o 1.289,11 hektara bukove šume koja se u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit nalazi u Strogom rezervatu "Hajdučki i Rožanski kukovi" te 2.031,87 hektara šume na lokacijama Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik u Nacionalnom parku Paklenica. Iznimnost predloženih iskonskih bukovih šuma u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju, starosti i veličini.

Ovaj upis na Popis svjetske baštine predstavlja treće proširenje. Prve su na Popis svjetske baštine „Iskonske bukove šume Karpata“ upisale Slovačka i Ukrajina još 2007. godine. Proširenje prekogranične serijske nominacije uslijedilo je 2010. godine upisom njemačkih drevnih bukovih šuma na Popis svjetske baštine uz preporuku Odbora za svjetsku baštinu da se upisanom prekograničnom dobru, s ciljem zaštite jedinstvenog šumskog ekosustava, pridruže ostale zemlje kako bi se dobio cjelovit prikaz ekoloških procesa sastojina bukovih šuma u različitim okolišnim uvjetima. Treće, odobreno proširenje rezultat je međunarodnog istraživačkog projekta koji je pokrenut 2012. godine pod vodstvom Austrije. Kroz projekt dobivena je lista od 126 područja značajnih iskonskih i drevnih bukovih šuma Europe od kojih je 63 odabrano za nominaciju. Uključivanjem 63 nova područja na Popis svjetske baštine dobivena je cjelovitost područja koje ima iznimnu univerzalnu vrijednost i dokaz je postglacijalnog širenja te prirodnog i nesmetanog razvoja ekosustava bukovih šuma Europe.

Sve države uključene u nominaciju pokazale su iznimnu posvećenost zajedničkoj suradnji i izražena je zajednička namjera za očuvanje i održivo upravljanje bukovim šumama.

Upis na Popis svjetske baštine potvrda je da se prirodnim ljepotama Hrvatske upravlja na najbolji mogući način sa ciljem zaštite za buduće naraštaje i da je Hrvatska je po bioraznolikosti i prirodnim ljepotama među najbogatijim europskim državama.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Više...

Obavijest o natječaju za radna mjesta

Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i čl. 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“, Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za zapošljavanje osoba na određeno vrijeme (KLASA: 112-01/14-01/04   URBROJ:   517-03-1-1-17-616 od 19.4.2017) Upravno vijeće raspisuje

natječaj za imenovanje Voditelja službe općih i zajedničkih poslova Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“

Uvjeti:

-          VSS pravnog ili ekonomskog smjera

-          Radno iskustvo od 3 godine na poslovima struke

-          Aktivno znanje jednog svjetskog jezika

-          Probni rad 3 mjeseca

Prednost:

-          Poznavanje proračunskog računovodstva

Temeljem članka 21. Statuta javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“, Zakona o radu (NN 93/14), Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za zapošljavanje osoba na određeno vrijeme (KLASA: 112-01/14-01/04   URBROJ:   517-03-1-1-17-616 od 19.4.2017. i KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-17-597 od 27. ožujka 2017., ravnateljica javne raspisuje

natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta

1. Stručni suradnik biolog-ekolog - 1 izvršitelj

Uvjeti:    - VSS biološkog smjera

              - 1 godina radnog iskustva u struci

               - aktivno znanje 1 svjetskog jezika (prioritet engleski jezik)

               - poznavanje rada na osobnom računalu

               - poznavanje rada u GIS računalnom programu

               - probni rad 3 mjeseca

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (1 godina)

2. Prodavač suvenira – 1 izvršitelj

Uvjeti:    -SSS turističkog, ekonomskog ili trgovačkog smjera

               - poznavanje dva svjetska jezika

               - poznavanje rada na PC-u

               - probni rad 1 mjesec

               - radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do 4 mjeseca)

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice

-          preslika osobne iskaznice

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)

-          dokaz o radnom stražu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-          dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr), - za radna mjesta voditelj službe općih i zajedničkih poslova i stručni suradnik biolog-ekolog

-          dokaz o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen jedan strani jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika) - za radna mjesta voditelj službe općih i zajedničkih poslova i stručni suradnik biolog-ekolog

-          uvjerenje da nije podignuta optužnica ili izrečena nepravomoćna presuda (potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci)

Voditelja Službe općih i zajedničkih poslova imenuje Upravno vijeće Javne ustanove na prijedlog ravnatelja Javne ustanove na rok od 1 (jedne) godine.

Izabrani kandidati dužni su po konačnosti rješenja o imenovanju dostaviti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

Napomena za radna mjesta biolog-ekolog i prodavač suvenira: terenski rad, rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Svi ugovori o radu s odabranim kandidatima sklapaju se na određeno vrijeme i to za radno mjesto Stručni suradnik biolog – ekolog na godinu dana i za radno mjesto prodavač suvenira do 4 mjeseca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti za svako radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene Internet stranice www.np-paklenica.hr . Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od kandidature za radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavit će u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica s naznakom „Ne otvarati - za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku od strane Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

TEKST NATJEČAJA

                                                                                       .

Više...

Velebit Ultra Trail 2017.

U subotu 24.6.2017. na području Nacionalnog parka Paklenica i Parka prirode Velebit održava se 15. izdanje planinarskog maratona Velebit Ultra Trail 2017/ Poskok 3 u organizaciji Kluba pustolovnih utrka Multisport.

Ovogodišnje 15. izdanje podijeljeno je u 5 težinskih kategorija: Ultra (80 km), Marathon (42km), Challenger (26 km), Active (14km) i Light (6 km). Start/cilj za sve kategorije bit će 24.06. na Trgu Stjepana Radića u Starigrad Paklenicie, a očekuje se između 400 i 500 sudionika iz 20 zemalja. Za sigurnost natjecatelja na terenu brinu članovi HGSS-a iz  Stanica Gosipić i Zadar, djelatnici Nacionalnog parka Paklenica, te članovi nekoliko planinarskih društava i Kluba pustolovnih sportova Multisport koji će osiguravati kontrole na utrci.

Suorganizator utrke je Udruga veterana specijalne policije Alfa, čiji su članovi bili branitelji velebitske bojišnice. Utrka je njima i posvećena, te nosi naziv “Poskok 3”, kao podsjetnik na operacije tijekom Domovinskog rata pod nazivom Poskok 1 i Posokok 2.

Sve kategorije se kreću su unutar Nacionalnog parka Paklenica na dionici Starigrad-Pakelnica - Rujno - Struge - Vaganski vrh - Ivine Vodice - Velika Paklenica. Kategorija 80 km starta u 23.06. u 23:59 iz Baških Oštarije i ide dionicom B. Oštarije - Ramino korito - Šugarska duliba - Panos - Rujno i nastavlja trasom unutar Nacionalnog parka Paklenica.

Više informacija o utrci možete saznati na www.outdoor.hr/velebit-trail

KARTA UTRKE

Više...

TJEDAN PARKOVA U NACIONALNOM PARKU PAKLENICA

Povodom obilježavanja Tjedna parkova u Nacionalnom parku Paklenica za sve posjetitelje pripremili smo razna događanja i aktivnosti.

PROGRAM DOGAĐANJA

NEDJELJA 21.5.
Predstavljanje Parkova Hrvatske 11h – 13h
U prezentacijskom centru „Podzemni grad Paklenice“ obilježit ćemo početak Tjedna Parkova Hrvatske predstavljanjem svih parkova, web stranice Parkovi Hrvatske i mogućnosti korištenja web aplikacije. Cijelo vrijeme trajanja prezentacije posjetitelji mogu posjetiti izložbeni prostor Parkovi Hrvatske u kojem mogu uzeti brošure ostalih Parkova.

Wildlife vođenje - uz najavu; 9h – 14h
Uz stručno vodstvo našeg stručnog voditelja dr.sc. Gordana Lukača sudionici će imati jedinstvenu priliku doživjeti Park iz jedne potpuno druge perspektive, promatrajući životinjski i biljni svijet oko sebe. Svi koji žele sudjelovati u ovoj ugodnoj i edukativnoj šetnji kroz kanjon Velike Paklenice moraju se unaprijed najaviti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Broj sudionika je ograničen, pa požurite s prijavama!

SRIJEDA 24.5.
Besplatan ulaz u špilju Manita peć
Za sve posjetitelje osigurali smo besplatan posjet špilji Manita peć koja će biti otvorena od 10h do 14h.

PETAK 26.5.
Zeleno srce kuca za nas
U organizaciji OŠ Starigrad i JU NP Paklenica održan je i likovno-literarni natječaj, namijenjen učenicima osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Učenici – autori nagrađenih radova i njihovi mentori dolaze u Starigrad – Paklenicu i NP Paklenicu gdje će biti organiziran cjelodnevni zabavni i sportski program.

SUBOTA 27.5.
Volonterska akcija čišćenja planinarske staze
Povodom Tjedna parkova organizirat ćemo volontersku akciju čišćenja i markiranja planinarske staze. Ukoliko želite sudjelovati u ovoj vrijednoj akciji molimo vas da se najavite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

SUBOTA 20.5. – NEDJELJA 28.5.
Izložba fotografija Vladimira Vidovića „Hrvatska vodena raskoš“
Tijekom cijelog tjedna obilježavanja Tjedna parkova posjetitelji će moći cjelodnevno posjetiti izložbu kao i izložbeni prostor Parkovi Hrvatske.

Više...

Obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode Republike Hrvatske

U povodu Međunarodnog dana bioraznolikosti, Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Dana Nature 2000 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Javna ustanova Maksimir i Program Ujedinjenih naroda za razvoj organiziraju cjelodnevno edukativno-informativno događanje za građane – Dan bioraznolikosti. Događanje će se održati u subotu 20. svibnja od 11 do 17 sati u zagrebačkom parku Maksimir.
Cilj je događanja kroz brojne vođene ture i izložbe te interaktivne igre i radionice na otvorenom educirati posjetitelje o važnosti očuvanja bioraznolikosti i uspostave održivog turizma u kontekstu zaštite prirode, što je i glavna tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana bioraznolikosti. Osim toga, u sklopu događanja bit će predstavljen i novi web shop Parkova Hrvatske.
Svoje će aktivnosti u Maksimiru, između ostalih, predstaviti i svih 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Javna ustanova Maksimir, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, National geographic, Zoološki vrt grada Zagreba, WWF Adria, Narodno sveučilište Dubrava – Ekoklub, Udruge BIOM i Hyla, Hrvatsko geološko društvo, Udruga Hrvatski rendžer te županijske javne ustanove za zaštitu prirode.
Posjetitelji će se tako moći upoznati s ponudom i aktivnostima svih 19 hrvatskih parkova, pojedinim životinjskim vrstama poput ptica i paukova, biljnim vrstama Maksimira te fosilima, a djeca će imati prilike osvojiti nagrade u nagradnoj igri „Potraga za prirodnim blagom – uhvati biološku raznolikost“, koja počinje u 11:30 sati.
Međunarodni dan bioraznolikosti, koji se obilježava 22. svibnja, proglasili su Ujedinjeni narodi kako bi upozorili na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značenja za sadašnje i buduće naraštaje. Istog dana Republika Hrvatska obilježava Dan zaštite prirode, proglašen još 2003. godine, dok se od ove godine 21. svibnja u Europi obilježava kao Dan Nature 2000.

Više...

X. Paklenica Film Festival

U subotu 29.4. u večernjim satima u multimedijalnoj dvorani posjetiteljskog centra "Podzemni grad Paklenice" održano je 10. izdanje Paklenica Film Festivala, festivala amaterskih filmova penjačke tematike.

Ponovno smo ove godine imali animirane filmove u konkurenciji. Prvo mjesto osvojila je Iva Božić sa svojim kratkim animiranim filmom pod nazivom "Zašto"! Kroz ovaj kratki film Iva nam je pokušala dati odgovor zašto ljudi odlaze penjati visoke planine, a na kraju filma nalazi se posveta Stipi Božiću i svim ostalim zaljubljenicima prirode čiji nemirni duh vječno gleda prema divljim prostranstvima. Film je izradila kao studentica na Akademiji likovnih umjetnosti pod mentorstvom prof. Joška Marušića.

Osim filma "Zašto" Iva Božić se predstavila s još jednim kratkim animiranim filmom posvećen Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kroz koji na duhovit način prikazuje tijek jedne akcije spašavanja unesrećenog penjača. Film možete pogledati na sljedećem linku https://vimeo.com/209697973

 

Više...

Millet Rise Up Speed Climbing - Paklenica 2017.

Još jedan uzbudljivi vikend u Paklenici je pomalo iza nas. Jučer je 18. godinu za redom održano brzinsko natjecanje u penjanju velikih stijena Millet Rise Up Speed Climbing- Paklenica 2017. Unatoč početnim lošim vremenskim prilikama obasjalo nas je sunce, a natjecatelji su ostvarili zaista zadivljujuće rezultate.

U ženskom dijelu natjecanja nije bilo većih iznenađenja. Kao i proteklih godina pobjednice su ostale iste, Sunčica Hrašćanec i Inga Patarcic su jednostavno nepobjedive i ne samo to nego su ove godine ispenjale smjer u rekordnom vremenu od 14 minuta i 35 sekundi!  Podsjetimo se svoja su najbolja vremena dosad imale na natjecanju Big Wall Speed Climbing u Paklenici 2011. godine  14 minuta i 43 sekunde i 2010. godine 14 minuta i 53 sekunde. Moramo priznati da su im se ove godine ostale djevojke počele opasno približavati i sljedećih godina će sigurno biti još uzbudljivije!

U popodnevnom terminu održan je i muški dio natjecanja.  Ove godine imali smo tri natjecateljska para, bilo je neizvjesno i napeto do samoga kraja, a ponovno su se ove godine braća Levatić vratili na pobjedničko postolje!

REZULTATI XVIII. MILLET RISE UP SPEED CLIMBING NATJECANJA

Smjer "Karamara Sweet Temptations" 6a+/110 m – žene
1. Sunčica Hrašćanec i Inga Patarčić 14:35
2. Lada Lukinić i Katarina Šipić 17:29
3. Ena Vrbek i Vedrana Simičević 20:38
4. Iva Božić i Nastja Davidova 21:13
5. Ivana Balić i Ana Pavić 22:29

FOTOGALERIJA ŽENE

Smjer „Big Wall Speed Climbing“ 6c+/160m – muškarci
1. Jurica i Perica Levatić 20:06
2. Ivan Pevec i Siniša Škalec 22:29
3. Ivan Vitez i Dalibor Plaščar 32:42

FOTOGALERIJA MUŠKARCI

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Koliko ste puta posjetili Nacionalni park Paklenicu?

Nikada - 39.8%
1 puta - 17%
2 puta - 8.4%
3 do 5 puta - 8.9%
više od 5 puta - 24%

Ukupan broj glasova: 2957
The voting for this poll has ended on: Prosinac 19, 2015

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica

Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)
Fax: 00385 / 23 / 359-133

E-mail:
np-paklenica@paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr 

OIB: 24913665146
IBAN: HR0623300031100028968, Splitska banka

mzoip logo hr full 1                                              
 

Dizajn i izrada Meridies web design - Sva prava pridržana.